Stimați utilizatori / vizitatori ai website-ului https://activitateagoscom.ro/, prin intermediul acestei Politici de utilizare a cookie-urilor vă aducem la cunoștință faptul că website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. nu utilizează fișiere de tip ,,cookie” și nu plasează module de tip ,,cookie”.

 1. Ce este un cookie?

Un ,,Internet Cookie” (termen cunoscut și drept ,,browser cookie”, ,,HTTP Cookie” ori, puri și simplu ,,cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, care este format din numere și litere, acesta având menirea de a reține preferințele dumneavoastră în materie de navigare, vizitele dumneavoastră repetate pe un anumit website sau, spre exemplu, produsele pe care dumneavoastră le adăugați în coșul de cumpărături. Fișierele de tip ,,cookie” pot fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente electronice, care sunt folosite de către utilizatori pentru a accesa site-uri web (pentru a afla mai multe informații relevante cu privire la cookie-uri, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.freeprivacypolicy.com/blog/cookies/).

Un cookie este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (de exemplu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) și este complet ,,pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

Un cookie este format din două părți, și anume: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. În plus, perioada de stocare a unui cookie este determinată, iar din punct de vedere tehnic doar web-server-ul care a transmis cookie-ul îl poate accesa din nou, în momentul în care utilizatorul se întoarce din nou pe website-ul asociat server-ului web respectiv.

În sinea lor, cookie-urile, în general, nu solicită date cu caracter personal referitoare la persoanele vizate și nici nu permit identificarea persoanelor vizate / a utilizatorilor de internet.

 1. Aspecte privind securitatea cookie-urilor

Cookie-urile nu sunt viruși! Acestea folosesc formate de tip plain text. Modulele de tip ,,cookie” nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. Astfel, acestea nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Din cauza faptului că nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Totuși, cookie-urile pot fi folosite în scopuri negative, deoarece stochează informații despre preferințele utilizatorului și istoricul de navigare al acestuia, atât pe un anume site, cât și pe mai multe site-uri. În consecință, cookie-urile ar putea fi folosite în scopuri ilicite, ca și o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de această chestiune și marchează în mod constant cookie-urile pentru a fi șterse, în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În genere, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, informații privind perioada de stocare a acestora și ștergerea automată a cookie-urilor, după ce perioada legitimă de păstrare a acestora a expirat. Browser-ul va șterge într-un mod securizat cookie-urile de pe echipamentul terminal al utilizatorului, după ce perioada de păstrare inerentă cookie-urilor a expirat.

Având în vedere faptul că drepturile la protecția datelor cu caracter personal și la respectarea vieții private și de familie sunt drepturi findamentale, acestea fiind statuate cu precădere de articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, este indicat să se cunoască ce eventuale problematici pot crea cookie-urile. Prin intermediul lor, se transmit în mod constant informații în ambele sensuri între browser și website, iar, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile pe care cookie-urile le conțin pot fi interceptate. Deși această chestiune se poate întâmpla doar în cazuri excepționale, nu este imposibil ca o persoană neautorizată / un atacator să exfiltreze informațiile pe care le conțin cookie-urile, în special dacă browser-ul se conectează la server-ul web folosind o rețea necriptată (de exemplu: o rețea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri care au la bază cookie-urile implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a transmite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Mai apoi, atacatorii pot folosi respectivele informații în scopul de a accesa neautorizat anumite website-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor confidențiale.

 1. Cadrul Legislativ
 2. Directiva 2002/58/CE (cunoscută și sub numele de Directiva e-Privacy) și, în mod implicit, Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/58/CE privind confidențialitatea în mediul electronic, de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului;
 3. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut și sub denumirea de ,,GDPR”).

În temeiul legislațiilor anterior menționate, întreprinderea S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să prelucreze datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și a distrugerii, pierderii sau deteriorării accidentale a respectivelor date cu caracter personal, prin implementarea de măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate. De asmenea, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să prelucreze datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate doar în baza condițiilor ce au fost prezentate în cadrul Avizului privind protecția datelor și să colecteze datele cu caracter personal privind persoanele vizate doar în baza scopurilor determinate, explicite și legitime, care au fost menționate în cadrul aceluiași aviz.

Totodată, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A., în calitate de operator de date, în temeiul GDPR-ului, se angajează să respecte și să își îndeplinească toate obligațiile ce îi revin în această calitate în temeiul prezentului regulament, în momentul în care efectuează activități de prelucrare, care vizează datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate.

În temeiul Directivei e-Privacy (Directiva privind confidențialitatea în mediul electornic), operatorii de date, care dețin un website care plasează fișiere de tip ,,cookie” și folosesc module de tip ,,cookie”, trebuie să solicite consimțământul (înțeles și interpretat în lumina elementelor esențiale aferente GDPR-ului) din partea utilizatorilor / vizitatorilor săi, pentru a stoca fișiere de tip ,,cookie” pe echipamentele terminale ale utilizatorilor sau pentru a accesa fișiere de tip ,,cookie” de pe echipamentele terminale ale utilizatorilor. Totodată, în concordanță cu prevederile relevante inerente Directivei e-Privacy, este imperios ca web-serverele, care găzduiesc website-uri, să nu plaseze decât cookie-uri tehnice (necesare) până în momentul în care persoana vizată își exprimă un consimțământ granular cu privire la categoriile și tipurile de cookie-uri pe care este de acord să le utilizeze, atunci când navighează pe respectivul site web.

Nota bene*: Aducem la cunoștința tuturor vizitatorilor / utilizatorilor website-ului organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. faptul că acest site web nu plasează și nici nu utilizează fișiere de tip ,,cookie”. Prin urmare, website-ul întreprinderii noastre nu intră în sfera de aplicare a Directivei privind confidențialitatea în mediul electronic (Directiva e-Privacy). În urma unei evaluări complexe și profunde a website-ului https://activitateagoscom.ro, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. a constat faptul că site-ul web al întreprinderii nu stochează fișiere de tip ,,cookie” pe echipamentul terminal al utilizatorului și nici nu accesează fișiere de tip ,,cookie” de pe echipamentul terminal pe care utilizatorul îl folosește pe durata navigării sale pe website-ul nostru.

În concluzie, este imperios să vă aducem la cunoștință, dumneavoastră, în calitate de vizitator / utilizator, faptul că website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. nu va stoca fișiere de tip ,,cookie” pe echipamentul terminal al dumneavoastră și nici nu va accesa fișiere de tip ,,cookie” de pe echipamentul terminal al dumneavoastră.

 1. De ce website-ul https://activitateagoscom.ro/ nu intră în sfera de aplicare a prevederilor relevante aferente Directivei e-Privacy?

Putem constata ab initio (de la bun început) faptul că website-ul https://activitateagoscom.ro nu intră în sfera de aplicare a prevederilor relevante inerente Directivei e-Privacy, deoarece organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. a efectuat o evaluare profundă și complexă prin raportare la website-ul organizației, pentru a decide dacă site-ul web al întreprinderii intră sau nu sub incidența elementelor esențiale aferente Directivei privind confidențialitatea în mediul electronic. Rezultatele respectivei evaluări au subliniat faptul că website-ul https://activitateagoscom.ro nu plasează fișiere de tip ,,cookie” pe echipamentul terminal al utilizatorului și nici nu accesează fișiere de tip ,,cookie” de pe echipamentul terminal al utilizatorului, chestiuni care evidențiază faptul că acest site nu intră în sfera de aplicare a prevederilor relevante inerente Directivei e-Privacy.

 1. Modificarea / Actualizarea Politicii de Utilizare a Cookie-urilor

Întreprinderea S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să modifice acest document la intervale corespunzătoare de timp, atunci când sunt întreprinse modificări substanțiale asupra naturii activităților de prelucrare, este efectuată o nouă activitate de prelucrare prin intermediul cookie-urilor sau modificările aduse generează un impact substanțial pentru drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

Organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să informeze utilizatorii website-ului cu privire la modificările / schimbările care vor fi aduse acestui document, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte ca aceste modificări să fie efectuate. Modificările / Schimbările care vor fi aduse prezentei politici trebuie să genereze modificări substanțiale asupra conținutului acesteia, pentru ca acestea să necesite notificarea vizitatorilor website-ului. Rectificarea greșelilor gramaticale sau de ortografie nu sunt considerate drept modificări substanțiale efectuate asupra polticii de față.      

Modificarea informațiilor care sunt furnizate vizitatorilor cu privire activitățile de prelucrare pe care operatorul de date le efectuează și care vizează fișierele de tip ,,cookie” (în momentul de față, operatorul de date, nu efectuează nicio activitate de prelucrare, care să vizeze fișierele de tip ,,cookie” referitoare la persoanele vizate) va fi adusă la cunoștința acestora prin publicarea unui anunț informativ pe website-ul societății. Respectivul anunț informativ va pune la dispoziția vizitatorilor / utilizatorilor website-ului noua variantă a Politicii de Utilizare a Cookie-urilor și va prezenta într-un mod succint modificările substanțiale care vor fi aduse asupra conținutului acesteia.

Modificările efectuate asupra conținutului prezentei politici până în prezent: 

– Nu există.

 1. Versiunile anterioare aferente Politicii de Utilizare a Cookie-urilor

În conformitate cu Orientările emise de către Grupul de lucru pentru protecția datelor instituit în temeiul articolului 29 privind Transparența în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate trebuie să aibă capabilitatea de a observa modificările substanțiale care au fost efectuate de-a lungul timpului de către operatorul de date prin raportare la conținutul Avizelor de Confidențialitate și, totodată, de a observa dacă de-a lungul timpului au fost întreprinse modificări substanțiale asupra circumstanțelor și a naturii activităților de prelucrare.

Astfel, având în vedere cele ce au fost stipulate mai sus, în cazul în care dumneavoastră, în calitate de utilizator al website-ului nostru, doriți să observați modificările care au fost aduse de-a lungul timpului prin raportare la prezenta politică, aveți posibilitatea de a realiza această chestiune, prin consultarea versiunilor anterioare ale prezentei politici privind utilizarea cookie-urilor, care sunt disponibile mai jos, sub forma unor .PDF-uri. Menirea prezentului subcapitol aferent Politicii de utilizare a cookie-urilor este de a permite utilizatorilor noștri mai vechi să observe dacă operatorul de date a început să efectueze noi operațiuni de prelucrare, care să vizeze fișierele de tip ,,cookie” sau dacă au fost efectuate modificări substanțiale asupra conținutului politicii de față, din momentul în care persoana vizată a accesat pentru prima dată website-ul nostru și până în prezent.

 1. Mai multe informații despre cookie-uri

Puteți să aflați mai multe informații relevante și pertinente cu privire la cookie-uri accesând următoarele link-uri:

v Cookies: What Do They Do?;

v All About Cookies;

v Microsoft Cookies guide;

v IAB Romania pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/.

 1. Întrebări, nelămuriri și reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul politicii de față sau dacă aveți nelămuriri cu privire la faptul că acest website nu accesează fișiere de tip ,,cookie”, care pot fi stocate pe echipamentul terminat al utilizatorului și nici nu stochează module de tip ,,cookie” pe echipamentul terinal al vizitatorului, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail:

 • activitateagdpr@gmail.com.